Centrum Badawczo Rozwojowe PRO-FAMILIA prowadzi badania kliniczne i rozwojowe stanowiące naukowy obszar działalności Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia. Badania kliniczne pozwalają określić nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia różnych schorzeń.

W ramach działalności centrum realizujemy:

 • badania kliniczne produktów leczniczych,
 • badania rozwojowe nowych metod terapeutycznych,
 • testowanie innowacyjnych urządzeń do stosowanie w działalności leczniczej i około leczniczej,
 • świadczenie usług medycznych na zasadzie podwykonawstwo dla innych ośrodków klinicznych w ramach realizowalnych przez nie badań klinicznych

Obecnie prowadzimy badania naukowe nad skutecznością paliatywnego przeciwdziałania bólowemu w przerzutach nowotworowych do kości, które wykonywane są bezpłatnie w ramach działalności Centrum  Badawczo Rozwojowego. Badania realizowane są w ramach agendy badawczej projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych  w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i wspólnicy Spółka Jawna” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umowy nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00.

Od pięciu lat prowadzimy prace badawczo – rozwojowe nad rozwojem i wykorzystaniem termoablacja ultradźwiękowej. Metoda ta to szansa na polepszenie jakości życia chorych  cierpiących na bolesne przerzuty nowotworowe do kości. Dzięki wykorzystaniu termoablacji ultradźwiękowej możliwe jest zmniejszenie dolegliwości bólowych aż o 80%. Cała procedura wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, trwa zaledwie 30 minut,  a uczestnik badania opuszcza szpital już następnego dnia.

 • Za­bieg jest sku­tecz­ny i bez­piecz­ny.
 • Sto­so­wa­ny jest na całym świe­cie, w pra­wie 200 ośrod­kach me­dycz­nych.
 • Nie­in­wa­zyj­ne le­cze­nie.
 • Za­bieg nie wy­ma­ga prze­pro­wa­dze­nia ope­ra­cji.
 • Za­bieg wy­ko­ny­wa­ny jest bez znie­czu­le­nia w try­bie am­bu­la­to­ryj­nym.
 • Ko­bie­ta nie zo­sta­je w szpi­ta­lu, po za­bie­gu wraca do domu tego sa­me­go dni.
 • Po­wrót do zdro­wia trwa za­le­d­wie kilka dni.

W celu prze­pro­wa­dze­nia wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji – pro­si­my:

1. Po­brać i czy­tel­nie pod­pi­sać zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych
2. Po­brać i wy­peł­nić an­kie­tę zgło­sze­nio­wą
3. Po­wyż­sze do­ku­men­ty wy­słać na adres szpi­ta­la (Ter­mo­abla­cja - ul. Wi­tol­da 6b, 35-302 Rze­szów)

Ważne:
Pro­si­my do­kład­nie za­zna­czyć sto­pień oraz miej­sce/a wy­stę­po­wa­nia bólu.

Po­nad­to, pro­szę do­łą­czyć:

 • kopię płyty z ba­da­niem – na któ­rym wi­docz­ne jest miej­sce wy­stę­po­wa­nia prze­rzu­tu; w za­leż­no­ści, które ba­da­nie pa­cjent miał wy­ko­ny­wa­ne, tj.:
  • TK – To­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa
  • MR – Re­zo­nans ma­gne­tycz­ny
  • PET – Po­zy­to­no­wa To­mo­gra­fia Emi­syj­na
  • Scyn­ty­gra­fia
 • kopię opisu do ba­da­nia
 • kopię karty in­for­ma­cyj­nej ze szpi­ta­la od­no­śnie pro­wa­dzo­ne­go le­cze­nia (je­że­li dotyczy)

Pro­si­my nie wy­sy­łać:

 • zdjęć RTG , gdyż nie są one wy­star­cza­ją­ce do prze­pro­wa­dze­nia wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji;
 • sa­mych opi­sów badań, bez pły­tek – kopia płyty z ba­da­niem jest pod­sta­wą do prze­pro­wa­dze­nia kwa­li­fi­ka­cji;

Do grupy uczestników badania będą za­li­cza­ne osoby speł­nia­ją­ce na­stę­pu­ją­ce kry­te­rium:

 • wiek po­wy­żej 18 r.ż.;
 • masa ciała ≤ 140 kg;
 • brak prze­rzu­tów do kości czasz­ki i krę­go­słu­pa;
 • brak prze­ciw­wska­zań do prze­by­wa­nia w środ­ku MR;
 • brak prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia znie­czu­le­nia ogól­ne­go;
 • ko­niecz­ność po­twier­dze­nia przez le­ka­rza spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej, lub on­ko­lo­gii kli­nicz­nej, lub chi­rur­gii or­to­pe­dycz­nej lub chi­rur­gii ura­zo­wo-or­to­pe­dycz­nej, lub or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, lub or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii na­rzą­du ruchu, lub ra­dio­te­ra­pii lub ra­dio­te­ra­pii on­ko­lo­gicz­nej sto­so­wa­nia u pa­cjen­ta je­dy­nie pa­lia­tyw­nych form le­cze­nia.

Ba­da­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne uczestników do działań powodujących zmniejszenie bólu prze­pro­wa­dzo­ne jest przez le­ka­rza radiologa i ane­ste­zjo­lo­ga ma­ją­ce na celu kwa­li­fi­ka­cję lub dys­kwa­li­fi­ka­cję uczestnika.

Na po­sta­wie ob­ra­zu MR two­rzo­ny jest in­dy­wi­du­al­ny plan wykonania procedury bio­rąc pod uwagę po­zy­cje i wy­zna­cze­nie toru dla ul­tra­dź­wię­ków. Me­cha­nizm dzia­ła­nia prze­ciw­bó­lo­we­go po­le­ga na znisz­cze­niu uner­wie­nia kości. Procedura odbywa się w znieczulaniu ogól­nym, podczas jej wykonywania mo­ni­to­ro­wa­ne są ci­śnie­nie krwi, sa­tu­ra­cja tle­nem i tętno.

Cał­ko­wi­ty czas pro­ce­du­ry za­le­ży od ob­ję­to­ści tkan­ki za­pla­no­wa­nej do abla­cji i trwa do 120 minut.
Gdy procedura zo­sta­nie za­koń­czo­ne wy­ko­nu­je się kon­tro­l­ne ba­da­nie MR z uży­ciem środ­ka kon­tra­sto­we­go. Oce­nia się po­ziom per­fu­zji w miej­scu pod­da­nym ter­mo­abla­cji  oraz czy nie do­szło do istot­nych uszko­dzeń tka­nek ota­cza­ją­cych. Po za­koń­czo­nej pro­ce­du­rze uczestnik badania jest ob­ser­wo­wa­ny przez 6 do 72 go­dzin.

Z doniesień literatury światowej wynika, że zła­go­dze­nie bólu jest zwy­kle bar­dzo szyb­kie, znacz­nie szyb­sze niż w in­nych pro­ce­du­rach.

Każda pro­ce­du­ra jest do­sto­swa­na do in­dy­wi­du­al­nej ana­to­mii, pa­to­lo­gii i od­po­wie­dzi tkan­ko­wej uczestnika badania, co czyni pro­ce­du­rę bar­dzo sper­so­na­li­zo­wa­ną. W przy­pad­ku no­wych ognisk pro­ce­du­ra może być po­wtó­rzo­na.

Do naj­częst­szych no­wo­two­rów, które mogą dawać prze­rzu­ty do kości na­le­żą m.?in. rak pro­sta­ty (80%), rak płuca i rak pier­si (50%), rak nerki, rak jaj­ni­ka, rak tar­czy­cy oraz rak żo­łąd­ka.

 • wiek po­ni­żej 18 r. ż
 • masa ciała po­ni­żej 50 kg
 • brak moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia znie­czu­le­nia ogól­ne­go
 • brak moż­li­wo­ści prze­by­wa­nia w środowisku MR
 • pa­cjent on­ko­lo­gii he­ma­to­lo­gicz­nej z ob­ja­wa­mi kost­ny­mi
 • pierwotne no­wo­two­ry kości
 • ciąża  

 • Prowadzenie badan klinicznych z zastosowaniem nowych leków
 • Prowadzeniem badań nad konstrukcją i testowaniem nowych urządzeń medycznych
 • Organizacja szkoleń i konferencji naukowych

Kontakt

Magdalena Janowska

koordynator badań klinicznych

+48 694 902 111

magdalena.janowska@pro-familia.pl