Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie 35-302, ul. Witolda 6B, KRS: 0000593920.

Użytkownikiem jest każdy odwiedzający stronę internetową i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie http://www.pro-familia.pl/ (zwana dalej „Stroną”).

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Strona i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Strona internetowa będzie wykorzystywała oraz w niektórych przypadkach zbierała informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe np. w przypadku przeprowadzania ankiet, podejmowania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – odwiedzając Stronę możemy je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa komputerem. Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Państwo jako Użytkownik Strony mają możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej  uniemożliwiający przeglądarce przechowywanie plików cookies na Państwa komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania ze Strony, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu za pośrednictwem strony internetowej oraz programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi.

Informacja o politykach prywatności dostawców usług zewnętrznych

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług dostępnych za pośrednictwem Strony bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Strona posiada środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Chronimy informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane dostępne są w klauzuli informacyjnej.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: iod@pro-familia.pl lub kontakt listowny na adres Administratora.