Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Informacje ogólne

Densytometria - badanie gęstości mineralnej kości (BMD) to szybkie i mało skomplikowane badanie, dzięki któremu lekarz oceni stan zdrowia Twojego kośćca, a w przypadku nieprawidłowości wdroży leczenie zapobiegające wystąpieniu w przyszłości jego złamań. Dzięki wynikom densytometrii, lekarz będzie w stanie stwierdzić, czy znajdujesz się w grupie ryzyka zachorowania na osteoporozę lub osteopenię.

Densytometria - co warto wiedzieć o badaniu?

Pod­sta­wo­wym ba­da­niem dia­gno­stycz­nym jest DEN­SY­TO­ME­TRIA kości tech­ni­ką DXA. To ba­da­nie rent­ge­now­skie, które służy do oceny gę­sto­ści mi­ne­ral­nej kości. „Zło­tym stan­dar­dem” jest jed­no­cze­sne ba­da­nie gę­sto­ści mi­ne­ral­nej krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go oraz bliż­sze­go końca kości udo­wej stro­ny nie­do­mi­nu­ją­cej. Ba­da­nie jest nie­in­wa­zyj­ne i bez­bo­le­sne. Wy­ko­ny­wa­ne jest za po­mo­cą spe­cjal­ne­go apa­ra­tu den­sy­to­me­trycz­ne­go. Trwa za­le­d­wie kil­ka­na­ście minut. Przed ba­da­niem wy­ko­nu­je się po­miar wzro­stu i masy ciała, a w trak­cie ba­da­nia pa­cjent leży na spe­cjal­nym stole apa­ra­tu.

W Pra­cow­ni Den­sy­to­me­trycz­nej w na­szym szpi­ta­lu za­in­sta­lo­wa­ny jest no­wo­cze­sny sys­tem GE Lunar Aria. Cha­rak­teryzuje się on wy­so­ką ja­ko­ścią ob­ra­zo­wa­nia cy­fro­we­go przy ni­skiej dawce pro­mie­nio­wa­nia oraz do­sto­so­wa­ny jest do ba­da­nia osób z oty­ło­ścią.

Osteoporoza - cicha złodziejka kości

Oste­opo­ro­za to cho­ro­ba, która obie­ra sobie na cel układ kost­ny w całym or­ga­ni­zmie. Po­wo­du­je jego osła­bie­nie, a także zmniej­sza od­por­ność na urazy, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do zła­mań kości – nie­rzad­ko nawet po nie­groź­nym upad­ku. Po­cząt­ko­wo może prze­bie­gać skry­cie. We­dług sta­ty­styk w Pol­sce z cho­ro­bą bo­ry­ka się aż 2,8 mln osób! Co wię­cej, oste­opo­ro­za oraz jej po­wi­kła­nia są jed­ny­mi z naj­częst­szych przy­czyn zgo­nów w kra­jach roz­wi­nię­tych.