Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Ba­da­nie wy­ko­nu­je i in­ter­pre­tu­je do­świad­czo­ny spe­cja­li­sta - lek. Kon­rad Sta­cho­wicz, spe­cja­li­sta reu­ma­to­log, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, który po­sia­da licz­ne cer­ty­fi­ka­ty m.in.: Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Reu­ma­to­lo­gicz­ne­go – Sek­cja Cho­rób Me­ta­bo­licz­nych Kości i Oste­opo­ro­zy, In­ter­na­tio­nal Oste­opo­ro­sis Fun­da­tion (IOF) oraz The In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Cli­ni­cal Den­si­to­me­try (ISCD).