Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Termoablacja ultradźwiękowa - poznaj nowoczesną metodę leczenia, która nie wymaga operacji. 

Wykonaliśmy już blisko 400 zabiegów, najwięcej w Europie. Metoda termoablacji ultradźwiękowej jest nie tylko sku­tecz­na i bez­bo­le­sna, ale co naj­waż­niej­sze -  nie wy­ma­ga ope­ra­cji. Po­wrót do zdro­wia jest bły­ska­wicz­ny,dolegliwości ustępują  już przy kolejnym krwawieniu miesięcznym.Zabieg jest zupełnie ambulatoryjny  ko­bie­ta po za­koń­cze­niu za­bie­gu opusz­cza szpi­tal jesz­cze tego sa­me­go dnia.Ter­mo­abla­cja ul­tra­dź­wię­ko­wa, in­no­wa­cyj­na me­to­da le­cze­nia mię­śnia­ków jest do­stęp­na w naszym szpitalu. 

Problem co drugiej kobiety w Polsce

Mię­śnia­ki ma­ci­cy są naj­częst­szym ro­dza­jem ła­god­nych guzów wy­stę­pu­ją­cych u ko­biet. Z naj­now­szych sta­ty­styk wy­ni­ka, że pro­blem do­ty­czy aż 40 pro­cent  ko­biet w Pol­sce. Do­nie­sie­nia są za­trwa­ża­ją­ce, zwłasz­cza, że aż po­ło­wa ko­biet do­tknię­tych cho­ro­bą  jest w wieku roz­rod­czym.

Mię­śnia­ki to po­waż­ny pro­blem me­dycz­ny. Nie­ste­ty cho­ro­ba nie­rzad­ko po­wo­du­ję bez­płod­ność, a także nie­moż­ność do­no­sze­nia ciąży, czyli po­ro­nie­nia i po­ro­dy przed­wcze­sne. 
Naj­now­sza me­to­da jest ogrom­ną szan­są przede wszyst­kim dla ko­biet, które do tej pory nie decydowa­ły się na za­bieg chi­rur­gicz­ny, z obawy przed utr­atą szan­sy na za­ło­że­nie ro­dzi­ny. Każda ope­ra­cja prze­pro­wa­dzo­na na na­rzą­dzie rod­nym ogra­ni­cza moż­li­wość zo­sta­nia matką. Po ope­ra­cji usu­nię­cia mię­śnia­ków, w Zależności od ich Wielkości i lokalizacji  szan­sa na po­tom­stwo może się zmniejszyć.Operacja jest często jedyną opcją leczenia, jednak zabieg HIFU jest kolejnym uzupełnieniem możliwości terapeutycznych i pozwala stosować leczenie celowane “szyte na miarę” pacjenta. 

Termoablacja – innowacja w leczeniu 

  • Za­bieg jest sku­tecz­ny i bez­piecz­ny. 
  • Sto­so­wa­ny jest na całym świe­cie, w pra­wie 200 ośrod­kach me­dycz­nych.
  • Nie­in­wa­zyj­ne le­cze­nie. 
  • Za­bieg nie wy­ma­ga prze­pro­wa­dze­nia ope­ra­cji.
  • Za­bieg wy­ko­ny­wa­ny jest bez znie­czu­le­nia w try­bie am­bu­la­to­ryj­nym.
  • Ko­bie­ta nie zo­sta­je w szpi­ta­lu, po za­bie­gu wraca do domu tego sa­me­go dni.
  • Po­wrót do zdro­wia trwa za­le­d­wie kilka dni.

Kontakt

Magdalena Janowska

godz. 07:00 - 15:00

+48 694 902 111

magdalena.janowska@pro-familia.pl