Szpital Specjalistyczny Pro-Familia

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie

Definicje:
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia – Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k z siedzibą w Rzeszowie 35-302, ul. Witolda 6B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS: 0000593920 NIP: 8133561368, REGON: 180357490
Teleporada – porada udzielana przez lekarzy, położne, dietetyków, psychologów z wykorzystaniem urządzeń i rozwiązań teleinformatycznych lub innych systemów łączności,
Specjaliści – lekarze specjaliści, położne, dietetycy, psycholodzy, neurologopedzi udzielający Teleporad.
Pacjent – świadczeniobiorca korzystający z Teleporady.

§ 1

1. Z Teleporad mogą korzystać wyłącznie Pacjenci kontynuujący leczenie w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia.
2. Korzystanie z Teleporad jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Teleporady udzielane są w godzinach pracy danych Specjalistów.
4. Chęć skorzystania z Teleporady należy zgłaszać pod numerem telefonu 17 773 57 00.
5. Rejestracja na Teleporadę odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 20:30.
6. Pacjentowi będzie przesyłana na wskazany adres e-mail wiadomość z linkiem do Teleporady w formie telekonferencji oraz link do płatności za pośrednictwem PayU.
7. Instrukcja korzystania z Teleporad dostępna jest pod adresem https://cloud.pro-familia.pl/index.php/s/9oVDP4uvIpzjjJ1

§ 2

W przypadku korzystania z Teleporad, Specjaliści identyfikują pacjentów na podstawie otrzymanych od pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta danych

a) imię i nazwisko Pacjenta
b) numer PESEL Pacjenta
c) adres Pacjenta
d) numer telefonu komórkowego Pacjenta podany w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia.

§ 3

1. W ramach Teleporad Specjalista może:

a) udzielić porady medycznej w oparciu o dostępną w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia dokumentację medyczną Pacjenta
b) konsultacji psychologicznej w oparciu o dostępną w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia dokumentację medyczną Pacjenta
c) w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę (o ile posiada stosowne uprawnienia). Decyzja o wypisaniu e-Recepty jest każdorazowo indywidualną decyzją lekarza Specjalisty, która zawsze podejmowana jest przez lekarza Specjalistę udzielającego Teleporady, na podstawie badania/wywiadu wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia dokumentację medyczną Pacjenta. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,
d) zinterpretować wyniki badań dostępnych w elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Pro-Familia,
e) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
f) wystawić e-zwolnienie
g) w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania i konsultacje.

2. W ramach udzielanych Teleporad Specjaliści nie mają możliwości:

a) wystawienia skierowania dla Pacjenta w przypadku braku wskazań medycznych,
b) wystawienia skierowania na badania obrazowe w szczególności z użyciem promieni rentgenowskich,
c) wystawiania zaświadczeń lekarskich,

3. Specjalista ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty osobiście, wezwania pogotowia lub wskazania o konieczności do uzyskania innej pomocy medycznej. Specjalista jeśli uzna iż ww. czynności i działania są konieczne w związku z stanem zdrowia Pacjenta, zgłaszanymi objawami, zgłaszanym problemem, przeprowadzonym wywiadem w trakcie Teleporady.

§ 4

1. Korzystanie z Teleporad przez Pacjenta skutkuje wyrażeniem zgody na utrwalenie przekazywanych danych, informacji i wypowiedzi przez Pacjenta w jego dokumentacji medycznej.
2. W ramach przygotowania do Teleporad Pacjent może z wyprzedzeniem co najmniej 8 godzin wysłać na adres mailowy teleporady@pro-familia.pl zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny. Aby przesłać zdjęcie/plik należy wysłać wskazany plik z danymi identyfikacyjnymi pacjenta w tytule/temacie wiadomości (Załącznik do TELEPORADY – imię i nazwisko pacjenta, dane Specjalisty, godzina Teleporady).
3. Maksymalna wielkość ww. plików to 10Mb w formacie: jpg lub pdf.
4. Specjalista w trakcie udzielania Teleporady ma możliwość oceny wyłącznie zdjęcia lub dokumentu przesłanego zgodnie z ust. 2. Przesłane zdjęcia lub dokumenty zostaną dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 5

1. Płatności za Teleporady mogą być realizowane za pośrednictwem PayU, bądź przelewem tradycyjnym, bezpośrednio na konto Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie.
2. Prawidłowo zaksięgowana opłata na rachunku Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie, potwierdzona przez Rejestrację oznacza zakupienie Teleporady.
3. Pacjent jest zobowiązany do dokonania przelewu za płatną Teleporadę na konto Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie nie później, niż na 3 godziny przed wyznaczonym terminem Teleporady. Brak zaksięgowanej i potwierdzonej opłaty, skutkuje niemożliwością udzielenia Teleporady przez Specjalistę.

§ 6

1. Jeśli pacjent nie może odbyć umówionej Teleporady powinien ją odwołać najpóźniej na 8 godzin przed wyznaczonym terminem Teleporady, w przeciwnym przypadku wyznaczony termin przepada.
2. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w celu realizacji Teleporady telefonicznej podejmuje dwukrotną próbę połączenia z Pacjentem, w przypadku niepowodzenia ww. czynności wyznaczony termin przepada.
3. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w celu realizacji Teleporady w formie telekonferencji podejmuje próbę połączenia z Pacjentem, w przypadku niepowodzenia ww. czynności wyznaczony termin przepada.
4. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie ze Specjalistą, nie wykonując w tym czasie innych połączeń.
5. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na usługę.
6. W przypadku odwołania Teleporady ze strony Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie Teleporady. W przypadku nieprzyjęcia innego terminu Pacjentowi zostanie dokonany zwrot opłaty za niezrealizowaną Teleporadę.

§ 7

1. W przypadku zastrzeżeń Pacjenta do Teleporady, Pacjent ma prawo do reklamacji Teleporady.
2. Reklamację w formie pisemnej należy złożyć na adres Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k ul. Witolda 6B, 35-032 Rzeszów lub na adres e-mail: sekretariat@pro-familia.pl.
3. Do odpowiedniego rozpatrzenia reklamacji powinny być podane wszystkie niezbędne informacje odnośnie reklamowanej Teleporady.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia z zastrzeżeniem powyższego ustępu.

§ 8

1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów w związku z rejestracją i realizacją Teleporady, przetwarzane są przez Szpital Specjalistyczny Pro-Familia.
2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta w związku z rejestracją i realizacją Teleporady jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z Teleporady.
3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.pro-familia.pl

§ 9

1. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach Teleporady Specjalista uzna, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać poradę.
2. Szpital Specjalisstyczny Pro-Familia w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas Teleporady.
3. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.pro-familia.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Pacjentów informuje się poprzez komunikat na stronie www.pro-familia.pl w zakładce aktualności.
4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Pacjenta, z dniem jego wejścia. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na wykupienie Teleporady wykupione i opłacone przed taką zmianą. Będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.