O oddziale

W ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej wykorzystujemy rezonans magnetyczny 3T wraz z nakładką do termoablacji ultradźwiękowej HIFU do prowadzenia badań z zastosowaniem tej nowatorskiej metody.

Pod­czas ter­mo­abla­cji ul­tra­dź­wię­ko­wej uży­wa­ny jest sprzęt, który wy­ko­rzy­stu­je tech­ni­kę High In­ten­si­ty Fo­cu­sed Ul­tra­so­und (HIFU). Procedura po­le­ga na tym, że sku­pio­na wiąz­ka ener­gii ul­tra­dź­wię­ko­wej o wy­so­kiej mocy kie­ro­wa­na jest na chory ob­szar we­wnątrz ciała. W przy­pad­ku niwelowania bo­le­snych prze­rzu­tów do kości, na­szym celem są za­koń­cze­nia ner­wo­we wokół guza, które chce­my znisz­czyć.